به نام خدا

اگر در طی متراکم شدن ابرها دمای هوا خیلی کم باشد رطوبت هوا به شکل برف به سطح زمین می ریزد و اگر دمای هوا در هنگام تراکم بالاتر از صفر درجه سانتی گراد باشد به شکل باران و اگر قطرات باران از توده هوای سرد عبور کنند تگرگ ایجاد می شود.

منطقه ای که آب های سطحی آن توسط یک رود و انشعابات آن از نقاط مرتفع به سمت نواحی پست تر هدایت شود حوضه ی آبریز نام دارد. مخروط افکنه ها از نظر ایجاد زمین های کشاورزی، معادن شن، و ماسه و ذخیره آب های زیر زمینی اهمیّت دارند.

اگر رود ابتدا از سنگ های سخت و مفاوم و سپس از سنگ های نرم و کم مقاومت عبور کند اختلاف ارتفاع ایجاد می شود، که به آن آبشار می گویند.

به حجم آبی که در واحد زمان از سطح رودخانه عبوری می نماید آبدهی رودخانه گفته می شود. بخشی از آبکره که در سطح خشکی ها واقع شده است و به طور طبیعی به آب های آزاد راه ندارند، دریاچه می گویند.

به حرکت آب به سمت بالا و پایین موج آب گفته می شود. امواج دریا باعث فرسایش و تغیر شکل ساحل می شوند در قسمت هایی که جنس خاک های ساحلی در برابر فرسایش مقاوم است، شکل ساحلی به صورت صخره ای و پرتگاهی است. جریان های دریایی به دلیل اختلاف دما و اختلاف شوری آب ایجاد می شود.