به نام خدا

Zمجموعه اعداد صحیح شامل: اعداد منفی، صفر و اعداد مثبت می باشد.

Wمجموعه اعداد حسابی شامل: صفر و اعداد مثبت است.

مجموعه اعداد طبیعی شامل: اعداد مثبت است.

قرینه قرینه هر عدد برابر است با خودِ آن عدد.

در جمع اعداد صحیح اگر دو عدد با یکدیگر غیر هم علامت باشند، باید آن ها را از هم کم کنیم و علامت عدد بزرگ تر را قرار دهیم.

تفریق اعداد صحیح از: عدد اوّل + قرینه عدد دوّم

هر گاه صورت کسری صفر شود، حاصل آن کسر حتماً صفر است.

در صورتی که تعداد منفی ها در یک عملیات ضرب، فرد باشد، حاصل ضرب منفی می شود.