به نام خدا

طمع: زیاده خواهی نا حق

کمال طلبی: با عقل و فکر و برنامه ریزی و با استفاده از شرایط و امکانات موجود و تلاش و پشتکار مناسب ، بهترین روش در جهت رسیدن به هدف خود پیدا کنیم.

مشاهده: استفاده از حواص پنج گانه برای یاد گیری

نکاتی که در نظر سنجی ضروری است:

  • احترام به حریم شخصی افراد
  • امانت داری در ارائه اطلاعات
  • حفظ اطلاّعات شخصی دیگران

معرفة النفس أنفع المعارف:حضرت علی-معنی:شناخت خود سودمند ترین دانش ها است.

خود عبارت است از :

مجموعه ای از ویژگی های جسمانی، عاطفی ، اعتقادی ، اخلاقی و عقلانی یک فرد که موجب تفاوت او با دیگران می شود.

خود آگاهی یعنی:

شناخت ما، از خصوصیات ظاهری، افکار، باور ها، ارزش ها، عواطف ، نقاط قوت و ضعف،خواسته ها، علایق، ترس ها و بیزاری های خود

عوامل مؤثر در رشد خود آگاهی:

  1. پذیرش خود
  2. پذیرش دیگران
  3. مسئولیّت پذیری

برخی از موانع خود آگاهی:

  1. غرور: بر اساس صفات و ویژگی های تخیلی و غیر واقعی شکل می گیردو اعتماد به نفس در نقطه مخالف غرور قرار دارد.
  2. توقعات و انتظارات بیش از حدّ
  3. همه چیز خواهی

انسان برخی از صفات خود را در دیگران می شناسد.

هل یستوی الّذین یعملون و الّذین لا تعلمون:سوره زمر آیه 9-معنی: آیا کسانی که می دانند با کسانی که نمی دانند برابر اند؟

انسان از چه راه هایی یاد می گیرد؟

تفکّر، تماشای رفتار مردم، استفاده از رسانه ها، انجام آزمایش، مطالعه، پژوهش و تحقیق ، ساختن کار دستی

برای آنکه تفکرّ ما رشد یابد و تجربیات بیشتری به دست آوریم ، به مطالعه نیاز مندیم.مطالعه از طریق خواندن کتاب ، روزنامه ، مجلّات ، یا از طریق رایانه و مشاهده پدیده های خلقت خداوند صورت می گیرد.

امید وارم استفاده کرده باشد بقیه اش را در پست جدید می گزارم.......