1.کدام گذیه با بقیه تفاوت بیشتری دارد؟

1-شیر            2-هوا              3-کیک شکلاتی                4-صدا

2.از سنگ مرمر در تهیه کدام یک از موارد زیر استفاده نمی شود؟

1-بنای امام زاده ها                 2-بناهای تاریخی                 3-مصارف دارویی                  4-مجسمه ها

3.کدام یک از موارد زیر از محصولاتی است که به طور غیر مستقیم از نمک خوراکی تهیه می شود؟

1-صابون                2-آب مقطر             3-خیار شور                      4-محلول سرم شستشو

4.در.................... به طور مستقیم از سدیم کلرید استفاده نمی شود.

1-ساختمان سازی                    2-گاو داری                3-شهرداری ها             4-پزشکی

لطفا پاسخ هاتون رو بنویسید تا بهتون جواب رو بگم......