مسند

به صفت یا حالتی که فعل اسنادی به نهاد نسبت می دهد، مسند می گویند؛ مانند:

شما برای اسلام، جمهوری اسلامی و کشورتان مفید هستید.

علامه محمّد تقی جعفری از همان کودکی، کنجکاو بود.

او گاه دقایقی طولانی به یک گل خیره می شد.

در تشخیص مسند، ابتدا، مطمئن شوید که فعل جمله اسنادی است، سپس این پرسش را مطرح کنید:

نهاد + چه + فعل اسنادی؟ جواب پرسش، مسند است.

مانند: شما چه هستید؟مفید/علامه محمد تقی جعفری، چه بود؟ کنکاو / او چه می شد؟ خیره