اسم ها و شکلهای حروف الفبا در زبان عربی:
شکل حروف الفبا:ا-ب-ت-ث-ج-ح
-خ-د-ذ-ر-ز-س-ش-ص-ض-ط-ظ-ع-غ-ف-ق-ک-ل-م-ن-ه-و-ی
اسم حروف الفبا:الف-باء-تاء-ثاء-جیم-حاء-خاء-دال-ذال-راء-زاء-سین-شین-صاد-ضاد-طاء-ظاء-عین-غین-فاء-قاف-کاف-لام-میم-نون-واو-هاء-یاء-همزه

تذکر:

چهار حرف((گ-چ-پ-ژ))در زبان عربی وجود ندارد.
توجه:فرق همزه با الف:
الف همیشه ساکن است و هیچگاه در اول کلمه نمیاید مانند:عالم
و حرکت قبل از ان فتحه می باشد که معمولا این حرکت را نمی گذارند.
ولی همزه علاوه بر ساکن حرکات فتحه و زمّه و کسره و تنوین نصب و جر ورفع هم میپذیرد و در اول،وسط و اخر جمله می اید.
حروف شمسی و قمری:از 28 حرف الفبای زبان عربی،(به جز الف)14 حرف شمسی و 14 حرف قمری میباشد.(حرف الف نه شمسی است و نه قمری)
حروف شمسی:

ت-ث-د-ذ-ر-ز-س-ش-ص-ض-ط-ظ-ن.اگر اسمی با حروف شمسی اغاز شود و بخواهیم در ابتدای این اسم (ال) قرار دهیم حرف(ل) را نمیخوانیم و روی حرف شمسی تشدید میگذاریم.
حروف قمری:
همزه-ب-ج-ح-خ-ع-غ-ف-ق-ک-م-ه-و-ی.اگر اسمی با حرف قمری شروع شود و بخواهیم در ابتدای این اسم (ال) بیاوریم ل را ساکن تلفظ میکنیم.
انواع( اسم از نظر جنس):
هر اسمی در عربی یا مونث است یا مذکر یعنی:
مونث:بر انسان یا حیوان ماده دلالت میکند.مانند:سعیدة.طالبة.
مذکر:بر انسان یا حیوان نر دلالت میکند.مانند:سعید.حمید.
علامت های اسم مذکر و مونث:
اسم مذکر:×(نشانه ندارد)
ام مونث:ة.علامت اصلی اسم مونث (ة) می باشد.
اسم اشاره:نزدیک،دور
نزدیک:
مذکر:هذا:هذا جبل:این کوه است.
مونث:هذه:هذه شجرة:این درخت است.
دور:
مذکر:ذلک:ذک جبل:ان کوه است.
مونث:تلک شجرة:ان درخت است.
توجه:
عدد:مفرد،مثنی،جمع
مفرد:1 نفر یا شیء
مثنی:2 نفر یا شیء
جمع:بیش از 2 نفر یا شیء