به نام خدا

آب های سطحی پس از نفوذ در درون زمین فضاهای خالی بین ذرات تشکیل دهنده رسوبات و سنگ ها را پر می کنند و ذخایر آب های زیر زمینی را به وجود می آورند. در آبرفت ها میزان فضا های خالی و نفوذ پذیری زیاد است. و برای تشکیل آب های زیر زمینی مناسب است. خاک رس گرچه دارای فضای خالی است اما به دلیل دانه ریز بودن برای ذخیره آب های زیر زمینی مناسب نیست.

به سطح بالای منطقه اشباع سطح ایستابی گفته می شود. در مناطق خشک سطح ایستابی به زمین نزدیک تر نیست.

ویژگی های سفرههای زیر زمینی آزاد:

1) یک لایه نفوذ پذیر بر روی یک لایه ی نفوذناپذیر قرار می گیرد.

2)یش تر در دشت ها و دامنه کوه ها ایجاد می شود.

ویژگی های سفره های آب زیر زمینی تحت فشار:

1)یک لایه نفوذ پذیر بین دو لایه نفوذناپذیر قرار می گیرد.

2)در نواحی کوهستانی و شیب دار ایجاد می شود.

آب های زیر زمینی غالباً بی رنگ، بی بو و فاقد مواد تیره کننده است. ترکیب شیمیایی و دمای ثابتی دارند. میزان آلودگی میکروبی آن ها نسبت به آب های سطحی کمتر و املاح معدنی محلول در آن ها بیشتر است.