به نام خدا

هر روز با مواد گوناگونی سر و کار داریم که کاربرد های گوناگونی دارند؛ مثلاً از سنگ مرمر برای ساخت مجسمه، از نفت برای ساخت لاستیک خودرو، از نمک خوراکی برای استفاده در مواد غذایی، می توان استفاده کرد.

به ذره های ریز سازنده مواد اتم می گویند.

ما می توانیم با مشاهده غیر مستقیم و مشاهده مستقیم به برسی مواد مختلف بپردازیم. اتم ها در کنار هم قرار می گیرند و مواد را می سازند. اگر اتم ها را حروف الفبا در نظر بگیریم، مواد مختلف مثل کلمات می باشند.

دانشمندان برای درک رفتار مواد و برسی آنها، مدلی برای نمایش مواد ارئه کرده اند که به صورت گلوله های کروی شکل است.

هر ماده از تعداد معینی اتم تشکیل شده است. اتم ها نیز از ذره های متفاوت و کوچک تری به نام الکترون، پروتون و نوترون ساخته شده اند.

جامدات شکل منظّم و حجم معینی دارند. مایعات به شکل ظرف در می آیند و حجم معینی دارند و گاز ها حجم و شکل معینی ندارند.

حجم مواد در اثر گرم شدن افزایش و در اثر سرد شدن کاهش می یابد. (به استثناء یخ و لاستیک)

میزان افزایش حجم در مواد مختلف عبارت است از:

جامدات نافلزی<جامدات فلزی<مایعات<گازها