اندازه گیری یک مرحله مهم برای جمع آوری اطلاعات است.اندازه گیری به ما کمک می کند تا اشیاء را از لحاظ اندازه، مقدار، بزرگی، کوچکی، بلندی و کوتاهی و .... باهم مقایسه کنیم.

ماده جرم و حجم دارد. جرم یک جسم مقدار ماده تشکیل دهنده جسم است و با یکای کیلو گرم اندازه می گیرند. حجم مقدار فضایی است که جسم اشغال می کند و با یکای متر مکعب و سانتی متر مکعب اندازه گرفته می شود.وزن جسم برابر است با نیروی گرانشی(جازبه ای)است که از طرف زمین بر جسم وارد می شود و جسم را به طرف زمین می کشد. وزن را با نیرو سنج اندازه می گیرند و یکای آن نیوتن است.

شدت جازبه روی ماه 1/7 نیوتن بر کیلو گرم و روی مریخ 4 نیوتن بر کیلو گرم است.

کیلومتر،متر،سانتی متر،میلی متر یکاهای متداول طول هستند.

یکای متداول اندازه گیری حجم مایعات لیتر و میلی لیتر است.

چگالی یک جسم ، جرم واحد یک ماده است و یکای آن گرم بر سانتی متر مکعب یا کیلوگرم بر متر مکعب است.

اندازه گیری ها همواره با تقریب همراه است و دقت اندازه گیری به دقت شخص و دقت وسیله ی اندازه گیری بستگی دارد